Saturday, 20 February 2016

十个常读错的华文字


最近听一个讲座,发现讲员读错了一些字,而和家人、朋友谈天时,也发现他们常常读错下面几个字。以前我也常常读错这些字,所以想在这里和大家分享一下这些字的正确读音。

1.   膝盖读音为  xi gai ,不是 qi gai 。
2.   蹲下去读音为 dun xia qu,不是 zun xia qu。
3.   彼此读音为 bi ci,不是pi ci 。
4.   发酵读音为fa jiao,不是fa xiao。
5.   纤维读音为xian wei,不是qian wei。
6.   勤劳读音为qin lao,不是 qun lao。
7.   关卡读音为guan qia,不是guan ka。
8.   脚踝读音为jiao huai,不是jiao guo。
9.   胆怯读音为dan qie ,  不是dan que。
10.  臀部读音为tun bu,不是dian bu。

No comments:

Post a Comment